<a href="/"><img src="/templates/graphics/logo.jpg" alt="Techno-Nauta Sp. z o.o."></a> <br /> <a href="/">polski</a> <a href="index.php?lang=en">english</a> <a href="index.php?lang=de">deutsch</a> <a href="index.php?lang=se">svenska</a> | svenska
 
 

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez TECHNO NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia, która jest administratorem danych.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo  w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:

1.      Klienci i dostawcy

2.      Kandydaci do pracy

3.      Odbiorcy informacji marketingowych

4.      Nadawcy i adresaci korespondencji

 

Ad. 1 Klienci i dostawcy (najlepiej, gdyby było to w formie linków do podstron)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNO NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/621-22-01, 621-21-47, mailowo office@techno-nauta.pl lub osobiście w siedzibie.

2.        Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt i realizacja złożonych zamówień.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1.        Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., niezbędne do wykonania umowy, niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych,

2.        Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa (w tym przepisy rachunkowe oraz podatkowe - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), do momentu ustania przydatności lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny, po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

6.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.        Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Ad.2 Kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNO NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/621-22-01, 621-21-47, mailowo office@techno-nauta.pl lub osobiście w siedzibie.

2.        Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie kandydatów do pracy w procesie rekrutacyjnym.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako wyrażonej zgody.

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz współpracujący z nami dostawcy usług informatycznych.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

1.        30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko,

2.        12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do momentu odwołania zgody.

6.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wysyłając mail na adres office@techno-nauta.pl.

8.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 

Ad. 3 Odbiorcy informacji marketingowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNO NAUTA Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/621-22-01, 621-21-47, mailowo office@techno-nauta.pl lub osobiście w siedzibie.

2.        Celem przetwarzania jest przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych drogą elektroniczą (e-mail).

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, udzielonych zgód na przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych drogą elektroniczą (e-mail).

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracujący z nami dostawcy usług informatycznych.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7.        Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres office@techno-nauta.pl.

8.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby otrzymywać informacje marketingowe i oferty handlowe.

 

Ad. 4 Nadawcy i adresaci korespondencji

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNO NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/621-22-01, 621-21-47, mailowo office@techno-nauta.pl lub osobiście w siedzibie.

2.        Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

1.        realizacji celów związanych z obiegiem korespondencji, w tym prowadzenia rejestru przychodzącej i wychodzącej korespondencji, podjęcia kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadniony interes administratora, niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa to świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym (art. 1 ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), polegający na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu realizacji tych ww. zadań. Niepodanie tych danych uniemożliwia realizację ww. celów.

3.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwiające zarządzanie naszym podmiotem, w tym zwłaszcza:

1.        dostawcy usług księgowych,

2.        dostawcy usług prawnych, doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

3.        dostawcy usług kurierskich i pocztowych,

4.        dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1.        wymagany przepisami prawa, w tym wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

2.        w przypadku dochodzenia roszczeń, to przetwarzamy je do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny,

3.        do momentu ustania przydatności,

4.        po upływie wyżej wymienionych okresów, dane są usuwane.

5.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, to prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w naszej siedzibie.

6.        Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.

7.        Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.        Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pliki Cookies


Strona www.techno-nauta.pl używa plików cookies dla usprawnienia pracy witryny i w celach statystycznych. Pliki cookies są to dane informatyczne, pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu spółka „Techno-Nauta” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.

Pliki cookies umożliwiają:

  1. szybsze działanie strony www;
  2. pozwalają w przypadku sklepów internetowych, pamiętanie zawartości koszyka;
  3. gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics);
  4. ułatwiają wypełnianie formularzy;
  5. logowanie się.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 

 

 
 
         
     
 
Projekt: Qtech Sp. z o.o.
Copyright@Techno-nauta, 2006.
Wszelkie prawa zastrzeżone.